Σωλήνες Χαλκού

Οι χαλκοσωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στην ύδρευση είτε στην θέρμανση.
Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με μαλακή συγκόλληση, με την χρήση εξαρτημάτων όπως γωνίες, ταφ και μούφες.
Η εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα είναι ανθεκτικότερη από αυτές με σιδεροσωλήνες ή πλαστικές σωλήνες. Δεν επηρεάζεται από τα οικοδομικά υλικά (π.χ. τσιμέντο) και δεν διαβρώνεται εύκολα. Οι χαλκοσωλήνες, κατά την ροή του νερού, έχουν μικρότερη εσωτερική τραχύτητα από τις χαλυβδοσωλήνες και μεγαλύτερη από τις πλαστικές.
Κατά την εγκατάσταση στην ύδρευση ή στην θέρμανση, ειδικά σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι σωλήνες μονώνονται και προστατεύονται από έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. πάγος), με διάφορα μονωτικά υλικά ελαστικού τύπου.